تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

تاریخ امروز:۱۴۰۰/۰۸/۰۴

IMG-LOGO

Image titleخدمات مشاوره طراحی و مهندسی


برخی سوابـق و توانمنـدی های شــرکـت


       ارائه خدمات مطالعات توجیهی (مرحله اول)


    *    ارائه خدمات مطالعات تفصیلی (مرحله دوم)


    *    تهیـه و ارائه آلـبوم های طـراحی، گـزارشات و مستندات فنـی


    *    تهیه اسناد مناقـصه در تــیپ های  ( EPC, PC, EPCF, … )


    *    برگزاری مناقصـات (مرحله سوم) (شامل بررسـی و پاســخ به ســوالات فنی شـــرکت کـننـدگــان در مـنـاقصــه، بررسـی پیشنهــادات فنـــی پیمانـکــاران، محـــاسبه و تعییــن امتیـازات فنـی پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، مشارکت با کارفرما در تعیـین پیمـانکار منتخب و ...)


   *    نظارت عالیه، بررسی و تائید مدارک مهندسی و نظارت  کارگاهی


    *    انجام عملیات نقشه برداری موردی، آزمایشات خاکشناسی، مکانیک خاک و مقاومت مصالح

پربازدیدترین خبرها

;