خدمات مشاوره طراحی و مهندسی

برخی سوابـق و توانمنـدی های شــرکـت

  • ارائه خدمات مطالعات توجیهی (مرحله اول)
  • ارائه خدمات مطالعات تفصیلی (مرحله دوم)
  • تهیـه و ارائه آلـبوم های طـراحی، گـزارشات و مستندات فنـی
  • تهیه اسناد مناقـصه در تــیپ های  ( EPC, PC, EPCF, … )
  • برگزاری مناقصـات (مرحله سوم)
    (شامل بررسـی و پاســخ به ســوالات فنی شـــرکت کـننـدگــان در مـنـاقصــه، بررسـی پیشنهــادات فنـــی پیمانـکــاران، محـــاسبه و تعییــن امتیـازات فنـی پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، مشارکت با کارفرما در تعیـین پیمـانکار منتخب و ...)
  • نظارت عالیه، بررسی و تائید مدارک مهندسی  و نظارت  کارگاهی
  • انجام عملیات نقشه برداری موردی، آزمایشات خاکشناسی، مکانیک خاک و مقاومت مصالح