توســعه و پشتیبـانی شبکه

  • مشاوره، طراحی و پياده سازی شبکه های کامپيوتری و ارائه سرورهای تخصصي
  • تست و تحليل شبکه موجود در سازمان و ارائه راهکارهای بهينه سازی
  • طراحی و پياده سازی شبکه های پيشرفته LAN وWAN مبتنی بر فناوری روز
  • نصب و راه اندازی ارتباطات شبکه بيسيم Wireless
  • نگهداری و پشتيبانی اتاق سرور و Center Data مبتنی بر فناوری روز
  • نگهداری و پشتيبانی سیستم تلفن اینترنتی VOIP
  • راهکارهای بهبود کیفیت سرویسهای مختلف شبکه
  • نگهداری و پشتيبانی از شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات زیرساخت