بازرســـی ســازه های بتنـی و فلـــزی

در زیرخلاصه ای از توانمندیهای شرکت مهندسین مشاور فولاد جنوب را که حاصل چندین سال تلاش کارشناسان حوزه بازرسی سازه ها هستند اشاره می گردد:

 • بررسی وضعیت نشت سازه ها
 • بازرسی از انکر بولت های سازه فلزی
 • بررسی مقاومت بتن با دستگاه تست بتن
 • بازرسی در زمان تعویض یا تعمیرات سازه ها
 • بازرسی جوش سازه مطابق استاندارد AWSD1.1
 • بازرسی از وضعیت سازه های فلزی از نظر خوردگی
 • انجام تست های مخرب و NDT  بر روی سازه های بتنی
 • بازرسی از وضعیت آچارکشی و گشتاورگیری پیچ و مهره های سازه های فلزی
 • بازرسی از وضعیت پیچ و مهره های اسکلت فلزی از نظر شل بودن یا بریدن پیچ ها
 • بازرسی چشمی از وضعیت سطح بتن از نظر خوردگی در بتن و گروت ،نمایان شدن و خوردگی آرماتورها
 • بازرسی از وضعیت تیر و ستون های سازه فلزی از نظر دفرمگی، خوردگی،کمانش و سایر عیوب احتمالی