مشاوره، طراحی و مهندسی

مشاوره، طراحی و مهندسی

مشاوره، طراحی و مهندسی

مطالعات، طراحی، نظارت عالیه، اجرای خدمات مهندسی

خدمات مبتنی بر طراحی و مهندسی

  • خدمات مطالعات توجیهی (مرحله اول)
  • ارائه خدمات مطالعات تفصیلی (مرحله دوم)
  • تهیـه و ارائه آلـبوم های طـراحی، گـزارشات و مستندات فنـی
  • تنظیم اسناد مناقـصه در تــیپ های  ( EPC, PC, EPCF, … )
  • برگزاری مناقصـات (مرحله سوم) (شامل بررسـی و پاســخ به ســوالات فنی شـــرکت کـننـدگــان در مـنـاقصــه، بررسـی پیشنهــادات فنـــی پیمانـکــاران، محـــاسبه و تعییــن امتیـازات فنـی پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، مشارکت با کارفرما در تعیـین پیمـانکار منتخب و …)
  • نظارت عالیه، بررسی و تائید مدارک مهندسی و نظارت  کارگاهی
  • انجام عملیات نقشه برداری موردی، آزمایشات خاکشناسی، مکانیک خاک و مقاومت مصالح