اهواز، کوی باهنر ، انتهای بلوار صداقت شرقی، میدان ستایش، ساختمان یاوران فولاد
شنبه تا چهارشنبه: 07:00 - 16:00

بازرسی سازه های بتنی و فلزی

بازرســـی ســازه های بتنـی و فلـــزی

بازرســـی ســازه های بتنـی و فلـــزی

بازرسی فنی و انجام انواع تست های مربوطه

* بررسی وضعیت نشت سازه ها

  •  بازرسی از انکر بولت های سازه فلزی
  • بررسی مقاومت بتن با دستگاه تست بتن
  • بازرسی در زمان تعویض یا تعمیرات سازه ها
  • انجام تخصصی بازرسی جوش سازه مطابق استاندارد AWSD1.1
  • بازرسی فنی  از وضعیت سازه های فلزی از نظر خوردگی
  • انجام تست های مخرب و NDT  بر روی سازه های بتنی
  • بازرسی از وضعیت آچارکشی و گشتاورگیری پیچ و مهره های سازه های فلزی
  • بازرسی های فنی از وضعیت پیچ و مهره های اسکلت فلزی از نظر شل بودن یا بریدن پیچ ها
  • انجام  بازرسی چشمی از وضعیت سطح بتن از نظر خوردگی در بتن و گروت ،نمایان شدن و خوردگی آرماتورها
  • بازرسی از وضعیت تیر و ستون های سازه فلزی از نظر دفرمگی، خوردگی،کمانش و سایر عیوب احتمالی