کارشناس ارشد

برنامه نویس Asp.Net

آشنایی به مفاهیم مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستم ها تجربه کار با SQL SERVER، تسلط به LINQ، تسلط به ASP.NET MV، تسلط به EntityFramwork، تسلط به jQuery، آشنا به سورس کنترل TFS، آشنایی به کنترل های Kendo UI، تسلط به Web Api، تسلط به HTML, CSS، تسلط JavaScript، ت سلط به Bootstrap

ادامه مطلب