یکی از اقدامات ماندگار شرکت پیشگامان در مجموعه شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد توجه به انجام آموزش های تخصصی در زمینه اتوماسیون صنعتی با استفاده از اساتید مجرب و رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد که این تفکر مدیریت شرکت پیشگامان نگاه به آموزش بعنوان یکی از روش های سرمایه گذاری می باشد و اعتقاد به این موضوع است که آموزش حتی در شرایط سخت فعلی نباید تعطیل شود

پاسخ بدهید