تقدیرنامه یک ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی سال 1398 ، روز دوشنبه 26 خردادماه 1399 در همایش تعالی سازمانی واقع در محل سازمان مدیریت صنعتی تهران به شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب اهداء شد

پاسخ بدهید