کادر اداری

مدیریت و کارمندان
ایمیل: hr@sspe.ir
توضیحات مختصر

واحد اداری و منابع انسانی، مدیریت امور اداری کارکنان و بررسی جذب نیروی انسانی جدید را برعهده دارد

ارتباط با مدیریت