اولین سمینار سبک رهبری با حضور مدیرعامل، مدیران و سرپرستان شرکت پیشگامان فولاد جنوب در سوم آذرماه 1401  و با حضور دکتر امیدعلی نیکنام استاد و مشاور برجسته حوزه منابع انسانی برگزار گردید. در این سمینار مباحث مدیریت و رهبری، تشریح سبک های رهبری و نحوه بهبود آن ارائه شد و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در انتهای سمینار ضمن اجرای کارگاه شناسایی سبک رهبری و انگیزه های مدیریتی، با بررسی پرسشنامه های تکمیل شده توسط شرکت کنندگان، نتایج آن به حاضران جلسه بازخورد داده شد.

پاسخ بدهید